Главная :: Словакия :: Словацкий язык          Форум о Словакии  po slovensky
Lekcia 6
MOJA RODINA, BYT A ŠKOLA

Volám sa Ján Zvara. Mám dvoch súrodencov — jedného brata a sestru. Brat študuje na gymnáziu1, sestra je už zamestnaná2. Otec je zamestnaný v Slovnafte v Bratislave a matka pracuje na Slovenskej akadémii vied3. Moji starí rodičia žijú v Banskej Bystrici. Bývam v družstevnom dome na Bernolákovej ulici u rodičov. Moja vydatá sestra so švagrom a dvojročným synom nebývajú s nami. Byt je dosť veľký a pohodlný. Je na druhom poschodí4, obrátený smerom na juh5. Okrem kuchyne a kúpeľne máme dve veľké izby. Z nich jedna slúži ako obývačka a jedna ako spálňa. Každý z nás si uvedomuje, že byt je skutočne primeraný, len ho treba udržovať v poriadku.
Študujem6 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenský a ruský jazyk. Usilujem sa o to, aby som patril medzi najlepších študentov7 a preto štúdiu venujem veľa času. Filozofická fakulta je umiestnená v staršej budove na Gondovej ulici pri Dunaji. Má niekoľko stovák poslucháčov. Na našej katedre študuje vyše sto poslucháčov8. Pedagógom vypomáhajú aj profesori a docenti z iných fakúlt. Miesta na našej fakulte je dosť málo, lebo tu sú nielen posluchárne, ale aj pracovne pre profesorov9, docentov a asistentov i lektorov. Na vysokej škole dnes môže študovať každý, kto s úspechom zloží prijímací pohovor. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou. Vynikajúci absolventi môžu potom skladať rigorózne skúšky. Po zložení rigoróznych skúšok dosahujú akademickú hodnosť doktora filozofie10.


СЛОВАРЬ

[———]


ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. gymnázium — гимназия в ЧССР
Гимназия в ЧССР — четырёхлетнее учебное заведение, в котором дети обучаются после основной девятилетней школы, т. е. с 15 лет, и получают общее среднее образование.


2. Sestra je už zamestnaná. — Сестра уже работает.
je zamestnaný
je zamestnaná
Kde si zamestnaný?
Je zamestnaná?
(он) работает
(она) работает
Где ты работаешь?
Она работает?
Слово zamestnanýработающий, имеющий работу чаще выражает более общее понятие труда в противоположность бездействию.


3. Matka pracuje na Slovenskej akadémii vied. — Мать работает в Словацкой Академии наук.
Глагол pracovaťработать, трудиться обозначает, главными образом, более конкретный труд, по сравнению с синонимическим выражением byť zamestnaný. Сравните:
Som zamestnaný.
Pracujem na stavbe.
Я работаю.
Я работаю на стройке.
Словацкому предлогу na в русском языке часто соответствует предлог в:
Brat študuje na gymnáziu. Брат учится в гимназии.
Matka pracuje na Slovenskej akadémii vied. Мать работает в Словацкой Академии наук.
Na vysokej škole dnes môže študovať každý. В институте сегодня может учиться каждый.


4. druhé poschodie — третий этаж
Названия этажей в Чехословакии передаются порядковыми числительными, образованными от числа, на единицу меньшего, по сравнению с русскими названиями этажей. Эта разница объясняется тем, что название первого этажа в Чехословакии образовано по другой модели, и счет фактически там начинается со второго этажа:

    prízemie — первый этаж
prvé poschodie, poschodie — второй этаж
druhé poschodie — третий этаж
tretie poschodie — четвертый этаж


5. Byt je obrátený smerom na juh. — Квартира выходит (обращена окнами) на Юг.

6. Глагол študovať имеет несколько значений:

а) študovať (niekde) — учиться, заниматься (где-л.)
Brat študuje na gymnáziu. Брат учится в гимназии.
Študujem na univerzite. Я учусь в университете.
Študujeme na vysokej škole technickej. Мы учимся в техническом вузе.

б) študovať (niečo) — изучать, учить (что-л.)
Študujem slovenský a ruský jazyk. Я изучаю словацкий и русский языки.
Sestra študuje matematiku. Сестра изучает математику.


7. študent — а) ученик средней школы, учащийся в гимназии ЧССР (stredoškolák); б) студент (vysokoškolák, poslucháč vysokej školy)

8. vyše sto poslucháčov — более ста студентов
Числительное sto в словацком языке не склоняется.


9. pracovne pre profesorov — кабинеты для профессоров.
Предлог pre обозначает для (кого-л., чего-л.) и употребляется с род. падежом:
Tú šatku mám pre matku. Этот платок у меня для матери.
Hľadá miesto pre pohovku. Он ищет место для дивана.


10. doktor filozofie (Ph Dr) — доктор философии (академический титул)
Звание доктора философии присваивается в ЧССР после окончания университета тем, кто сдал экзамены на соискание этого титула (rigorózne skúšky) и представил специальную научную работу (rigoróznu prácu).


Запомните:

С л о в а,    б л и з к и е    п о    з н а ч е н и ю    в    с л о в а ц к о м    я з ы к е:

1.   byť zamestnaný, -a   | работать      Som zamestnaná v ústave.
pracovať   |    Pracujem v továrni.


2.   žiť   | жить      Žijem s matkou v Leningrade.
bývať   |    Bývam na piatom poschodí.


С л о в а ц к о - р у с с к и е    о м о н и м ы :

rodina семья; родина vlasť
byt квартира; быт spôsob života
hodnosť звание; годность vhodnosť


Склонение одушевленных имен существительных
мужского рода типа chlap

PádJednotné čísloMnožné číslo
N.
G.
D.
A.
L.
I.
  (o)  
chlap
chlap-a  
chlap-ovi  
chlap-a  
chlap-ovi  
chlap-om  
dub  
dub-a, med-u  
dub-u  
dub  
dub-e  
dub-om  
  chlap-i  
  chlap-ov  
  chlap-om  
  chlap-ov  
  chlap-och  
  chlap-mi  
  dub-y  
  dub-ov  
  dub-om  
  dub-y  
  dub-och  
  dub-mi  


Запомните различия:

  chlap   dub
Pád   Jednotné číslo  
G.
D.
A.
L.
-a
-ovi
-a
-ovi
  -a/-u
-u

-e
    Množné číslo  
N.
A.
-i
-ov
  -y
-y


1. По типу chlap в словацком языке склоняются:
а) одушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на любой согласный: študent, brat, profesor, kamarát, občan, letec, čitateľ, úradník, Milan, Karol, Ján.
б) одушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на : strýko, dedo, ujo, zajko, Dunčo — кличка собаки; Panko — кличка лошади. Сюда относятся также иноязычные фамилии на -о: Hugo, Ševčenko.
2. Существительные мужского рода, обозначающие животных и птиц, склоняются по типу chlap только в ед. числе (kohúť — kohúta, býk— býka, bažant—bažanta). Во мн. числе они склоняются по типу dub (kohút — kohúty, býk — býky, bažant — bažanty, had—hady, vôl — voly). Слова vlk, vták и pes, а также названия животных на имеют вариантные формы: vlk — vlci/vlky, vták — vtáci/vtáky, pes — psi/psy, zajko — zajkovia/zajky.
3. У существительных на -еc, -ek, -ok, -or и др. в косвенных падежах ед. числа и во всех падежах мн. числа гласные и выпадают из основы: otec — otca, chlapec — chlapca, parobok — parobka, škovránok — škovránka, chodec — chodca, vlček — vlčka, svokor — svokra.
4. В словацком языке в настоящее время, так же как и в русском языке, нет особой формы звательного падежа (vokatív — V.). Однако небольшая группа одушевленных существительных мужского рода в словацком языке сохранила эту форму: chlap—chlape!; syn — synu! — synku!; švagor — švagre!; kmotor — kmotre!; človek — človeče!; priateľ — priateľu! boh — bože!
5. В им. падеже мн. числа у одушевленных существительных мужского рода возможны окончания -i, -ia, -ovia.
а) Наиболее часто употребляется окончание -i. Перед окончанием -i согласные k и ch основы чередуются соответственно с с и s, т. е. происходит чередование k/c и ch/s: vojak — vojaci, žiak — žiaci, odbornik — odborníci, Slovák — Slováci, Čech — Česi, ženích — ženísi, mních — mnísi.
б) Окончание -ia в им. падеже мн. числа принимают существительные мужского рода с суффиксами -teľ и -an: učiteľ—učitelia, čitateľ — čitatelia, majiteľ—majitelia, mešťan — mešťania, Slovan — Slovania, Pražan — Pražania, а также некоторые другие слова: rodičia, dedičia, bratia, hostia, ľudia, susedia, manželia.
в) Окончание -ovia в им. падеже мн. числа имеют слова, оканчивающиеся на , -h, -g: strýko — strýkovia, ujo — ujovia, súdruh — súdruhovia, geológ — geológovia, filológ — filológovia, pedagóg — pedagógovia, а также некоторые другие существительные: otec — otcovia, syn — synovia, svokor — svokrovia, zať — zaťovia, člen—členovia.
6. Одушевленные существительные мужского рода в дат. и предл. падежах мн. числа в словацком языке, в отличие от русского, всегда имеют в окончаниях гласный (-om, -och): muž — k mužom, o mužoch; pomocník — k pomocníkom, o pomocníkoch; študent — k študentom, o študentoch.
7. В твор. падеже мн. числа чаще всего употребляется окончание -mi: profesor — profesormi, sused — susedmi, brat — bratmi. Существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -us или -m, а также слова с беглыми гласными и в твор. падеже мн. числа имеют, как правило, окончание -ami: kmotor — kmotrami, herec — hercami, génius — géniami, otčim — otčimami.


Склонение одушевленных имен существительных
мужского рода типа hrdina

PádJednotné čísloMnožné číslo
N.
G.
D.
A.
L.
I.
  (o)  
hrdin-a    
hrdin-u    
hrdin-ovi    
hrdin-u    
hrdin-ovi    
hrdin-om    
chlap
chlap-a  
chlap-ovi  
chlap-a  
chlap-ovi  
chlap-om  
  hrdin-ovia  
  hrdin-ov  
  hrdin-om  
  hrdin-ov  
  hrdin-och  
  hrdin-ami  
  chlap-i  
  chlap-ov  
  chlap-om  
  chlap-ov  
  chlap-och  
  chlap-mi  


Запомните различия:

  hrdina   chlap
Pád   Jednotné číslo  
N.
G.
A.
-a
-u
-u
 
-a
-a
    Množné číslo  
N. -ovia   -i


1. По типу hrdina в словацком языке склоняются одушевленные существительные мужского рода, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -a (predseda, sudca, turista, gymnazista, komunista), а также словацкие фамилии на (Hečko, Botto, Krasko); ср. форму род. падежа ед. числа у мужских иностранных фамилий на (тип chlap. -а) и словацких (тип hrdina, -u):
     Korolenko — Korolenka
Picasso — Picassa
Rudenko — Rudenka
Krasko — Krasku
Vančo — Vanču
Botto — Bottu
2. В им. падеже мн. числа существительные типа hrdina имеют, как правило, окончание -ovia: sudca — sudcovia, bača — bačovia. Только слова на -ta присоединяют обычно окончание -i: komunista — komunisti, radista — radisti, poeta — poeti, husita — husiti.
3. В твор. падеже мн. числа у существительных типа hrdina чаще встречается окончание -ami: predseda — predsedami, marxista — marxistami, darca — darcami. Однако слова на -ta с пршедствующим гласным получают, как правило, окончание -mi (husita — husitmi, despota — despotmi, poeta — poetmi). Сравните:
     anarchista — anarchistami
komunista — komunistami
realista — realistami
(перед группой -ta стоит согласный)
     apologéta — apologétmi
despota — despotmi
(перед группой -ta стоит гласный)
П р и м е ч а н и е. У всех одушевленных существительных мужского рода в ед. и во мн. числе форма вин. падежа совпадает с формой род. падежа, а у всех неодушевленных существительных мужского рода вин. падеж совпадает с им.: dom: vidím — dom, domy; muž: vidím — muža, mužov.


О склонении имен прилагательных типа pekný
притяжательных местоимений môj, tvoj, svoj,
согласующихся с одушевленными существительными мужского рода

1. Прилагательные типа pekný, согласующиеся с одушевленными существительными мужского рода, в им. падеже мн. числа имеют окончание : dobrý kamarát — dobrí kamaráti, odvážny vojak — odvážni vojaci.
2. Притяжательные местоимения môj, tvoj, svoj, согласующиеся с одушевленными существительными мужского рода, в им. падеже мн. числа имеют окончание -i: môj brat — moji bratia, tvoj ujec — tvoji ujcovia.
3. У прилагательных типа pekný и притяжательных местоимений môj, tvoj, svoj, согласующихся с одушевленными существительными мужского рода, в ед. и во мн. числе форма вин. падежа совпадает с формой род. падежа, а у прилагательных и местоимений, согласующихся с неодушевленными существительными, вин. падеж совпадает с им.: môj dobrý lekár: poznám — môjho dobrého lekára, mojich dobrých lekárov; tvoj dobrý vzťah: poznám — tvoj dobrý vzťah, tvoje dobré vzťahy.
4. Во всех остальных падежах ед. и мн. числа окончания прилагательных и местоимений, сочетающихся с одушевленными существительными мужского рода, совпадают с окончаниями прилагательных и местоимений, сочетающимися с неодушевленными существительными мужского рода (см.: Урок 5).


Спряжение глаголов типа pracovať, biť
в настоящем времени

Osoba   Jednotné číslo  
1.
2.
3.
prac-u-je-m
prac-u-je-š
prac-u-je
  bi-je-m
bi-je-š
bi-je
    Množné číslo  
1.
2.
3.
prac-u-je-me
prac-u-je-te
prac-u-j-ú
  bi-je-me
bi-je-te
bi-j-ú


1. По типу pracovať в словацком языке спрягаются глаголы, которые в инфинитиве имеют суффикс -ova- (переходящий при спряжении в -u), а в личных формах настоящего времени тематическую группу -je: ďakovať, študovať, venovať, dosahovať, pozdravovať, oslavovať.
П р и м е ч а н и е. По типу pracovať в словацком языке спрягается 6300 глаголов. Это самый продуктивный тип глаголов в словацком языке.
2. Тематическая группа -je объединяет в один класс с pracovať большую группу непродуктивных, преимущественно односложных глаголов типа biť, основа инфинитива которых равна корню на гласный -i, или -u: žiť, piť, šiť, myť, kryť, vyť, obuť, počuť, viť.
3. По типу biť спрягаются также односложные глаголы, основа инфинитива которых оканчивается на дифтонги -ia или -ie, чередующиеся в формах настоящего времени с -e: siať (сеять) — seje — sejú; smiať sa (смеяться) — smeje sa, smejú sa; chvieť sa (дрожать) — chveje sa, chvejú sa.

Запомните исключения:   priať (si) (желать) — praje (si), prajú (si)
  kliať (проклинать) — kľaje, kľajú

П р и м е ч а н и е    к    ф о р м а м    п р о ш е д ш е г о    в р е м е н и.   При образовании прошедшего, времени от глаголов типа pracovať и biť в форме причастия прощедшего времени на -l в большинстве случаев сохраняется суффикс инфинитива: pracovať — pracoval som — я работал; piť — pil som — я пил; smiať sa — smiala som sa — я смеялась; priať si — prial som si — я желал.


УПРАЖНЕНИЯ

[———]


ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

RUBÍNOVÉ HVIEZDY MOSKOVSKÉHO KREMĽA

Roku 1937 (tisíc deväťsto tridsaťsedem) po prvý raz zažiarili na vežiach Kremľa rubínové päťcípe hviezdy. Zhotovenie týchto hviezd je veľkým úspechom sovietskej techniky a umenia. Každá hviezda má svoje osobitné rozmery a tvar, ktoré sú prispôsobené1 tvaru a výške veží. Najmenšia hviezda, umiestnená na Vodovzvodnej veži, má priemer tri metre, najväčšie priemery majú hviezdy na Nikoľskej a Spaskej veži (tri metre sedemdesiatpäť centimetrov). Nosná konštrukcia hviezd je z nehrdzavejúcej ocele a tvorí päťcípu hviezdu, ktorej cípy majú tvar2 štvorbokých ihlanov. Hviezdy udržia maximálny tlak uragánového vetra3, každá asi tisíc dvesto kilogramov. Každá hviezda váži jednu tonu. Účinkom vetra sa všetky pomerne ľahko otáčajú. Pri nestálych veterných dňoch zmenia hviezdy svoju polohu viac ráz cez deň3, aby boli obrátené1 k vetru svojou bočnou stranou.
Rubínové hviezdy sú osvetlené1 žiarovkami tak, aby sa ich svetlo od oblohy dobre odrážalo a aby boli dobre viditeľné. Vo vnútri každej hviezdy je lampa opatrená prizmatickým refraktorom, aby sa svetlo žiarovky rozdeľovalo rovnomerne. Platne refraktora sú zo špeciálneho skla, ktoré má nízky koeficient rozťažnosti a svojimi vlastnosťami sa podobá kremeňu. Sila lámp nie je rovnaká. V hviezdach Spaskej Nikoľskej a Trojickej veže sú lampy so silou 5000 W (päť tisíc wattov), v Borovickej a Vodovzvodnej veži so silou 3700 W (tri tisíc sedemsto wattov). V lampách je volfrámový prášok, ktorým sa v lampe periodicky a automaticky čistí ich vnútorný povrch3 od tmavého zabehnutia.
Hviezdy sú zasklené1 trojvrstvovým sklom, ktoré sa skladá z rubínovočerveného mliečneho skla, potiahnutého vrstvou priezračného krištáľového skla. Na zasklenie4 hviezd použili sklo rozličných farebných odtieňov, čím dosiahli veľkú kontrastnosť a zdôraznili lúčovitý tvar hviezd. Na odstránenie4 tepla vyvinutého lampou a na zabezpečenie normálnych tepelných podmienok slúži špeciálne ventilačné zariadenie. Vzduch, ktorý ventilátory vháňajú do hviezd, prechádza cez špeciálne filtre, ktoré z neho odstraňujú všetok prach a ostatnú nečistotu.
Všetky zložité zariadenia a mechanizmy hviezd moskovského Kremľa sú sústredené1 na jednom mieste, odkiaľ ich reguluje mechanik. On môže na diaľku hociktorú lampu alebo ventilátor ktorejkoľvek hviezdy vypnúť. Z tohto miesta sa môže regulovať aj sila žiarenia lámp.


СЛОВАРЬ

[———]


ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. (rozmery a tvar) sú prispôsobené — (размеры и форма) приспособлены
aby boli obrátené — чтобы они были обращены
hviezdy sú osvetlené — звезды освещены
hviezdy sú zasklené — звезды застеклены
zariadenia sú sústredené — устройства сосредоточены
Прилагательные и причастия в словацком языке не имеют кратких форм, которые обычно в русском языке выступают в функции сказуемого. Вместо них в словацком языке всегда употребляются полные формы прилагательных и причастий с обязательным использованием глагола-связки byť.

2. hviezda, ktorej cípy majú tvar — звезда, концы которой имеют форму

3. hviezdy udržia tlak uragánového vetra — звезды выдерживают давление ураганного ветра
hviezdy zmenia svoju polohu viac ráz cez deň — звезды изменяют свое положение несколько раз в течение дня
prášok, ktorým sa v lampe periodicky automaticky čistí povrch — порошок, которым в лампе периодически автоматически очищается поверхность
Для выражения обычного или регулярно повторяющегося действия в словацком языке часто используются глаголы совершенного вида, в отличие от русского языка, где в подобных случаях возможны глаголы только несовершенного вида.

4. na zasklenie — для застекления
na odstránenie — для устранения
Предлог na в словацком языке может обозначать для (чьго-л.); при этом он употребляется с вин. падежом.
Rambler's Top100
О нас :: Напишите нам Copyright © 2015 All rights reserved.