Главная :: Словакия :: Словацкий язык          Форум о Словакии  po slovensky
Lekcia 7
PROGRAM DŇA

Ráno vstávam o šiestej1. Najprv sa umyjem, vyčistím si zuby a učešem sa. Potom sa oblečiem, obujem a naraňajkujem. Raňajkujem kávu, mlieko alebo kakao s rožkami2. Do školy odchádzam o siedmej1. Cesta električkou3 mi trvá približne 20 minút a o ôsmej hodine sa začínajú prednášky1. Prednášky bývajú dopoludnia i popoludní, denne 6 až 8 hodín. Stravujem sa preto v školskej jedálni. Tam si vyberiem čo chcem a obslúžim sa rýchlo sám. Domov prichádzam asi o šestnástej1 až sedemnástej hodine.
V sobotu a v nedeľu mám trocha iný denný program ako v pracovné dni. Vstávam až o deviatej a obedujem doma. V sobotu chodím na 2 — 4 hodiny do univerzitnej knižnice, kde ma obyčajne čakajú priatelia. V nedeľu chodím na športové podujatia, na výlety, alebo si sedím pri knihách4 a trávim čas čítaním. Každý večer aspoň pár minút sledujem televízny program.
Študujem jazyky a literatúru. Viacej ma baví literatúra. Okrem čítania zaujímavých kníh chodím do kina a do divadla.
Môj program sa zdá stereotypný, ale pritom je dosť pestrý, lebo som ho uviedol iba rámcove. Neuviedol som osobitne, ako a kedy sa mimo školy stretávam so svojimi priateľmi, neuviedol som, ktoré športy pestujem5, ani to, čo robím cez školské prázdniny. Slovom, môj denný program je vľmi pestrý, nikdy sa nenudím. Spať chodím okolo jedenástej.


СЛОВАРЬ

[———]


ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. Vstávam o šiestej. — Встаю я в шесть (часов).
Do školy odchádzam о siedmej. — В институт я ухожу в семь (часов).
О ôsmej hodine sa začínajú prednášky.В восемь часов начи¬наются лекции.
Domov prichádzam o šestnástej. — Домой я прихожу в шестнадцать часов.
Для обозначения времени какого-либо действия в словацком языке, в отличие от русского, используется предлог о с последующим порядковым числительным женского рода в предл. падеже.


2. Raňajkujem kávu, mlieko ... — На завтрак у меня кофе, молоко ...

3. cesta električkou — дорога на трамвае
Слова, обозначающие средства передвижения, в сочетании с глаголами движения или со словами типа cestaдорога, путь в словацком языке всегда употребляются в форме твор. падежа без предлога:

   ísť električkou    ехать на трамвае
   cestovať vlakom    ехать на поезде
   ísť autobusom    ехать на автобусе

4. sedím si pri knihách — я сижу за книгами

5. ktoré športy pestujem — какими видами спорта я занимаюсь

šport — 1) спорт; 2) вид спорта


  Ktoré športy pestuješ?   Какими видами спорта ты занимаешься?
  pestovať niečo   заниматься чем-л. , совершенствоваться в чем-л. , культивировать что-л.
  Pestujem hudbu.   Я занимаюсь музыкой.
  Pestuješ spev?   Ты занимаешься пением?
  Pestueme krasokorčuliarstvo.   Мы занимаемся фигурным катанием.


Запомните:

С л о в а,    б л и з к и е    п о    з н а ч е н и ю    в    с л о в а ц к о м    я з ы к е:

asi   |    приблизительно      Vrátime sa asi o deviatej.
približne   |         Denne študujem približne desať hodín.


С л о в а ц к о - р у с с к и е    о м о н и м ы :

ráno утро; утром; рано je zavčasu, skoro
električka трамвай; электричка elektrický vlak
nedeľa воскресенье; неделя týždeň
výlet экскурсия; вылет vzlietnutie, odlet
tráviť проводить (время); травить prenasledovať
pár несколько; пара; пар úhor
pestovať заниматься чем-л.; пестовать starať sa o niekoho/niečo


Числительные

  Количественные     Порядковые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
1 000
100 000
1 000 000
— jeden, jedna, jedno
— dva, dve
— tri
— štyri
— päť
— šesť
— sedem
— osem
— deväť
— desať
— jedenásť
— dvanásť
— trinásť
— štrnásť
— pätnásť
— šestnásť
— sedemnásť
— osemnásť
— devätnásť
— dvadsať
— tridsať
— štyridsať
— päťdesiat
— šesťdesiat
— sedemdesiat
— osemdesiat
— deväťdesiat
— sto
— dvesto
— tristo
— štyristo
— päťsto
— tisic
— stotisíc
— milión
  1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
200.
300.
400.
500.
1 000.
100 000.
1 000 000.
— prvý
— druhý
— tretí
— štvrtý
— piaty
— šiesty
— siedmy
— ôsmy
— deviaty
— desiaty
— jedenásty
— dvanásty
— trinásty
— štrnásty
— pätnásty
— šestnásty
— sedemnásty
— osemnásty
— devätnásty
— dvadsiaty
— tridsiaty
— štyridsiaty
— päťdesiaty
— šesťdesiaty
— sedemdesiaty
— osemdesiaty
— deväťdesiaty
— stý
— dvestý
— tristý
— štyristý
— päťstý
— tisíci
— stotisíci
— miliónty


П р и м е ч а н и е.
   1. Числительные jeden, jedenásť, jedenásty произносятся с твердым [d].
   2. У числительных от 20 до 49 группа [ds] произносится как [с]: dvadsať — [dvacať]; tridsať — [tricať].
   3. У числительных от 50 до 69 и от 90 до 99 группа [ťď] произносится как [ď:]: šesťdesiat — [šezdesiat].

Количественные числительные

Числительное jeden в словацком языке, так же как и в русском, имеет три родовые формы и согласуется с существительным, к которому оно относится, в роде, числе и падеже: jeden študent, jeden strom; jedna žena; jedno pero.
Числительное dva в словацком языке имеет две родовые формы: dva — для неодушевленных существительных мужского рода и dve — для существительных женского и среднего рода: dva domy — два дома , dve žiačky — две ученицы , dve okná — два окна . Формы, подобные числительному dva, имеет числительное oba ( oba для неодушевленных существительных мужского рода и obe для существительных женского и среднего рода): oba stoly, obe izby, obe perá. Числительные oba и obe употребляются наряду со своими вариантными формами obidva (для неодушевленных существительных мужского рода) и obidve (для существительных женского и среднего рода): oba stoly/obidva stoly, obe izby/obidve izby, obe perá/obidve perá.
Числительные от 3 и далее имеют одну родовую форму: tri zošity, tri ceruzy, tri slová.
В сочетании с одушевленными существительными мужского рода числительные dva (oba, obidva), tri, štyri имеют формы dvaja (obaja, obidvaja), traja, štyria: dvaja (obaja, obidvaja) kamaráti, traja priatelia, štyria muži. Числительные от 5 и далее в сочетании с одушевленными существительными мужского рода употребляются в форме порядкового числительного с окончанием -i : piati chlapci, desiati vojaci.


Синтаксическая связь числительных с существительными

Существительные в сочетании с числительными 2, 3, 4 (dva, dvaja, dve; oba, obaja, obidva, obidvaja, obe, obidve; tri, traja; štyti, štyria) в словацком языке, в отличие от русского, всегда стоят в форме им. падежа мн. числа: dva domy, dvaja študenti, dve knihy; oba listy, obaja profesori; obidva koberce, obidvaja žiaci; obe stoličky, obidve okná, tri školy, traja muži; štyri perá, štyria vojaci.
Существительные в сочетании с числительными от 5 и далее употребляются в форме род. падежа мн. числа: päť docentov, osem posluchačov, sedem kvetov; desať žien, trinásť kníh; šesťdesiat jabĺk. Наряду с формой päť docentov, osem poslucháčov в словацком языке употребляется форма piati docenti, ôsmi poslucháči, в которой одушевлённые существительные мужского рода в сочетании с порядковыми числительными от 5 и далее, выступающими в значении количественных числительных, остаются в форме им. падежа мн. числа: sedem profesorov/siedmi profesori — семь/семеро профессоров; tridsať vojakov/tridsiati vojaci — тридцать солдат.


П р и м е ч а н и е. При употреблении числительных dva, dve, tri, štyri в вин. падеже относящиеся к ним существительные также стоят в вин. падеже мн. числа. При употреблении числительных от 5 и далее в вин. падеже относящиеся к ним существительные стоят в род. падеже мн. числа: Poznám tvoje tri knihy, но: Vidím šesť kníh.


Порядковые числительные

Порядковые числительные склоняются по типу прилагательного pekný. Только числительные tretí и tisíci склоняются по типу cudzí: druhý dom, druhá dcéra, druhé okno; tretí most, tretia trieda, tretie mesto.

П р и м е ч а н и е. Падежные окончания порядковых числительных сокращаются по закону ритмического сокращения; ср.: k druhému synovi, но: k piatemu domu.

Если порядковые числительные обозначаются цифрами, после них ставится точка: 1. — prvý, 10. — desiaty, 1. mája — prvého mája, 9. poschodie — deviate poschodie, 4. hod. — štvrtá hodina.


Спряжение глаголов типа niesť, brať, trieť, minúť
в настоящем времени

  nies/ť br/ať trie/ť min/úť

Osoba

Jednotné číslo
1.
2.
3.
nes-ie-m   
nes-ie-š   
nes-ie
ber-ie-m   
ber-ie-š   
ber-ie
tr-ie-m   
tr-ie-š   
tr-ie
min-ie-m   
min-ie-š   
min-ie
 
Množné číslo
1.
2.
3.
nes-ie-me   
nes-ie-te   
nes-ú
ber-ie-me   
ber-ie-te   
ber-ú
tr-ie-me   
tr-ie-te   
tr-ú
min-ie-me   
min-ie-te   
min-ú


1. Глаголы всех четырех типов, т. e. niesť , brať , trieť , minúť имеют в основе настоящего времени общую тематическую морфему ie/0 .
2. По типу niesť спрягаются глаголы, основа инфинитива кототых равна корню на согласный: viezť — vezie, viesť — vedie, tiecť — tečie, rásť — rastie, klásť — kladie, hrýzť — hryzie, obliecť — oblečie.

d/ď/s:
t/ť/s:
k/č/c:
h/ž/c:
h/ž/z:
ved-ú
plet-ú
piek-ol
moh-ol
strieh-ol
— ved-ie
— plet-ie
— peč-ie
— môž-e
— strež-ie
— vies-ť
— plies-ť
— piec-ť
— môc-ť
— striez-ť

Долгий корневой гласный основы инфинитива у глаголов типа niesť чередуется с кратким гласным в формах настоящего времени:

á/a:
ia/a:
ie/e:
rásť
triasť
viezť
— rastie
— trasie
— vezie
   ý/y:
ú/u:
ĺ/l:
hrýzť
húsť
tĺcť
— hryzie
— hudie
— tlčie

При образовании форм прошедшего времени от глаголов типа niesť долгий гласный основы инфинитива сохраняется в форме причастия прошедшего времени на -l . При образовании формы прошедшего времени мужского рода суффикс причастия прошедшего времени -l присоединяется к основе инфинитива посредством гласного : miesť — mietol som, piecť — piekol som, pásť — pásol som, vliecť — vliekol som.
3. По типу brať спрягаются глаголы, в основе инфинитива которых имеется суффикс -a : drať — derie, prať — perie, žrať — žerie, orať — orie, stlať — stelie.
Нулевой корневой гласный формы инфинитива у глаголов типа brať чередуется с гласным в формах настоящего времени: prať — perie, stlať — stelie.
При спряжении глагола hnať происходит также чередование начального согласного — h/ž : hnať — ženiem, ženieš, ženie, ženierne, ženiete, ženú.
При образовании форм прошедшего времени от глаголов типа brať форма причастия прошедшего времени на -l образуется от основы инфинитива: brať — bral som, prať — pral som, stlať — stlal, orať — oral.
4. По типу trieť спрягаются глаголы на -ieť , корень которых состоит из консонантной группы с конечным согласным -r : drieť — drie, vrieť — vrie, oprieť — oprie, zazrieť — zazrie. Сюда же относятся глаголы mlieť и smieť , имеющие в конце корня другой согласный.
При спряжении глаголов типа trieť их корень не изменяется по сравнению с формой инфинитива, за исключением глагола mlieť — молоть , у которого нулевой корневой гласный в форме инфинитива чередуется с гласным в формах настоящего времени — mlieť: meliem, melieš, melie, melieme, meliete, melú.
При образовании прошедшего времени от глаголов типа trieť дифтонг -ie в основе инфинитива чередуется с кратким в форме причастия прошедшего времени на -l : drieť — drel som, načrieť— načrel som, pozriet — pozrel som, prestrieť — prestrel som, oprieť — oprel som.
5. По типу minúť спрягаются глаголы, имеющие в основе инфинитива суффикс : vanúť — vanie, plynúť — plynie, tonúť — tonie.
При образовании прошедшего времени от глаголов типа minúť долгий в основе инфинитива чередуется с кратким -u в форме причастия прошедшего времени на -l : minúť — minul som, spomenúť — spomenul som, odpočinúť — odpočinul som.


УПРАЖНЕНИЯ

[———]


ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

PETÖFI V BRATISLAVE

Pri príležitosti výročia1 narodenia básnika Sándora Petöfiho maďarská tlač uverejnila veľa zaujímavého materiálu zo života a diela2 tohto revolučného básnika. Maďarské noviny zaznamenali, že jediná Petöfiho socha mimo Maďarska stojí v Bratislave.
Básnik Petöfi bol v Bratislave niekoľko ráz a napísal tu aj veľa svojich básní. Prvý raz sem prišiel3 v januári roku 1840 ako vojak a navštívil svojich priateľov zo študentských čias. Vtedy napísal báseň Rozlúčka, v ktorej opísal krásy mesta a hodiny strávené so svojimi priateľmi nazval hodinami strávenými v raji. Koncom marca roku 1841 Petöfi prišiel do Bratislavy peši. V decembri toho istého roku4 prišiel znova a opäť tu napísal niekoľko básní. Najdlhšie sa tu zdržal roku 1843. Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení5 uhorského snemu (neskôr to spracoval vo svojej známej básni Apoštol), zdržal sa v meste až do 27. júna roku 1843 a loďou sa vrátil6 do Budapeští. Aj počas tohto svojho najdlhšieho pobytu napísal celý rad básní.
8. septembra roku 1911 v rámci veľkolepej slávnosti odhalili na nábreží Dunaja Petöfiho sochu7 z bieleho mramoru. Po prvej svetovej vojne sochu odstránili, ale od roku 1955 tu opäť stojí a pripomína pobyt tohto veľkého revolučného maďarského básnika v Bratislave.


СЛОВАРЬ

[———]


ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. pri príležitosti výročia — по случаю (в связи с) годовщины

pri príležitosti sviatku    по случаю праздника
pri príležitosti začiatku školského roku    в связи с началом учебного года
pri príležitosti odhalenia pomníka    по случаю открытия памятника

2. materiál zo života a diela — материалы о жизни и творчестве

3. prišiel — 1. пришёл; 2. приехал
Наиболее употребительными в словацкой разговорной речи глаголами, выражающими понятие движения и передвижения с помощью транспортных средств, являются глаголы ísť — 1. идти ; 2. ехать и chodiť — 1. ходить ; 2. ездить :

ísť peši/pešo
ísť autobusom
ísť trolejbusom
ísť metrom
ísť taxíkom
ísť vlakom
ísť lietadlom
ísť loďou
  идти пешком
ехать на автобусе
ехать на троллейбусе
ехать на метро
ехать на такси
ехать на поезде
лететь на самолёте
плыть на пароходе

Во всех отмеченых сочетаниях вместо глагола ísť , выражающего понятие целенаправленного движения, употребляется и глагол chodiť , который обозначает, в отличие от ísť , нецеленапрвленное движение.
Глаголы cestovať ездить; путешествовать и jazdiť ездить , по сравнению с глаголами ísť и chodiť в разговорной речи имеют более ограниченное употребление. Они более характерны для литературного языка.

4. toho istého roku — того же года

5. zúčastniť sa na otvorení принять участие в открытии
Zúčastnil som sa na besede .    Я принял участие в беседе .   
Zúčastnili sme sa na prehliadke mesta.    Мы приняли участие в осмотре города.   

6. vrátil sa loďou — он вернулся на пароходе

7. odhaliť sochu — открыть памятник


Запомните:

С л о в а,    б л и з к и е    п о    з н а ч е н и ю    в    с л о в а ц к о м    я з ы к е:

znova   | снова, опять      Prišiel znova do Bratislavy.
opäť   |    Opäť tu napísal niekoľko básní.


С л о в а ц к о - р у с с к и е    о м о н и м ы :

život жизнь; живот brucho
dielo творчество; дело vec
báseň стихотворение; басня bájka
Rambler's Top100
О нас :: Напишите нам Copyright © 2015 All rights reserved.