[ « оглавление | словарь » ]


Lekcia 5

SLOVENSKO

   Slovensko je časť Československej socialistickej republiky (ČSSR), spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na vytvorení spoločného štátu sa dohodli obidva národy. Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov (ČSR) sa datuje od 28.X.1918 (dvadsiateho ôsmeho októbra roku tisíc deväťsto osemnásť). Federatívnym štátnym zväzkom je ČSSR od 27.X.1968 (dvadsiateho siedmeho októbra tisíc deväťsto šesťdesiat osem).
   Z celej rozlohy štátu pripadá na Slovenskú socialistickú republiku (SSR) viac ako jedna tretina. Na severe hraničí Slovensko s Poľskou ľudovou republikou, na východe so Zväzom sovietskych socialistických republík, na juhu s Maďarskou ľudovou republikou a na juhozápade s Rakúskom. Z celkového počtu opyvateľov pripadá na SSR viac ako jedna tretina. Úradný jazyk je slovenský. Podľa zákona1 sa v úradoch a v styku s občanmi slovenčina používa popri češtine2 ako rovnoprávny jazyk.
   Slovenské mestá podľa veľkosti sú: Bratislava, Košice, Nitra, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Prievidza, Komárno, Zvolen atď.
   Najvyšším výkonným orgánom štátnej moci SSR je vláda SSR. Vláda rozhoduje najmä o návrhoch zákonov, o návrhoch plánov a štátneho rozpočtu atď. Zväzok robotníkov, roľníkov a inteligencie, ako aj zväzok komunistov, príslušníkov iných strán a nestraníkov tvorí Národný front. Programom Národného frontu je zabezpečovať účasť3 širokých vrstiev spoločnosti na presadzovaní4 socialistickej politiky.
   Prírodné podmienky. Slovensko je hornatá krajina. Na severe tvoria veľký oblúk Vysoké Tatry, na juhu sú široké roviny. Typické slovenské rieky sú Váh a Hron. S nerastov je tu veľa uhlia, ropy, zemného plynu, železnej a mangánovej rudy.
   Čulý je tu cestovný ruch5, lebo Slovensko je bohaté na mnohé jaskyne6 a liečivé pramene. Chránenou oblasťou je Tatranský národný park. Ozdobou Slovenska sú mnohé staré hrady a zámky.

СЛОВАРЬ

[———]


ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. podľa zákona — по закону
   Предлог podľa в словацком языке обозначает по, согласно, в соответствии с чем-л. и употребляется с род. падежом:
podľa veľkosti — по величине
podľa farby — по цвету
podľa plánu — по плану
podľa môjho názoru — по моему мнению, по-моему
podľa módy — по моде
podľa obyčaje — по обычаю
podľa chôdze — по походке

2. popri češtineнаряду с чешским языком
   Предлог popri в словацком языке обозначает наряду с чем-л. и употребляется с предл. падежом:
Popri literatúre študueme aj jazyky.
Popri profesorovi na katedre boli aj študenti.
Наряду с литературой мы изучаем и языки.
Наряду с профессором на кафедре были и студенты.

3. Programom Národného frontu je zabespečovať účasť ... — В программу Национального фронта входит обоспечение участия ...

4. účasť ... na presadzovaní — участие ... в претворении (внедрении)
účasť na niečom
účasť na diskusii
účasť na spoločenskej práci
mať účasť na niečom
участие в чём-л.
участие в дискуссии
участие в общественной работе
участвовать (принимать участие) в чём-л.

5. Čulý je tu cestovný ruch. — Здесь широко развит туризм.

6. Slovensko je bohaté na mnohé jaskyne. - В Словакии много пищер. (досл. Словакия богата многими пещерами.)
ja bohat/ý, á, é na niečo
Krajina je bohatá na staré zámky.
More je bohaté na ryby.
Les je bohatý na hríby.
богат/ -а, -о чем-л.
Страна богата древними замками.
Море богато рыбой.
Лес богат грибами.


Склонение неодушевлённых имён существительных
мужского рода твёрдой разновидности типа dub

PádJednotné čísloMnožné číslo
N.
G.
D.
A.
L.
I. (o) 
dub
dub-a, piesk-u
dub-u
dub
dub-e, prah-u
dub-om
   завод
завод-а
завод-у
завод
завод-е
завод-ом
   dub-y
dub-ov
dub-om
dub-y
dub-och
dub-mi, dom-ami
   завод-ы
завод-ов
завод-ам
завод-ы
завод-ах
завод-ами

Запомните различия:
Русский языкСловацкий язык
Мн. число
Д.-ам-om
П.-ах-och
Т.-ами-mi

   1. По типу dub в словацком языке склоняются:
   а) неодушевлённые существительные мужского рода, оканчивающиеся на твёрдый согласный (d, t, n, l; b, p, v, f; m, r; s, z; k, g, h, ch): zväz, plán, úrad, vznik, štát, návrh, les, prápor, pojem, orech, zub, mozog, stav, pól, húf;
   б) нарицательные и собственные существительные, употребляющиеся только во мн. числе (pluráliá tantum), с основой на твёрдый согласный: hody, preteky, Kútiky, Lazy, Zámky;
   в) существительные, обозначающие животных и птиц, с основой на твёрдый согласный. Одушевлённые существительные, обозначающие животных и птиц, склоняются по типу dub, т. е. по типу неодушевлённых существительных только во мн. числе: slon — slony, vol — voly, býk — býky, havran — havrany, kohút — kohúty. В ед. числе существительные мужского рода, обозначающие животных и птиц, склоняются по типу одушевлённых существительных, т. е. по типу chlap. Слова vták, vlk, pes, наряду с формой неодушевлённых существительных (vtáky, vlky, psy), в им. падеже мн. числаимеют форму одушевлённых сушествительных (vtáci, vlci, psi).
   2. Беглые гласные -e- и -o-, встречающиеся в некоторых словах, сохраняются только в им. и вин. падежах ед. числа. Во всех остальных падежах ед. и мн. числа они выпадают: zväzok — zväzku, zámok — zámku, rozpočet — rozpočtu, krúžok — krúžku, začiatok — začiatku, pojem — pojmu, priemysel — priemyslu.
   3. У некоторых существительных долгий гласный основы в им. и вин. падежах ед. числа чередуется с кратким гласным во всех остальных падежах ед. и мн. числа:
N., A.
G.
D.
mráz
mrazu
mrazu
stôl
stola
stolu
chlieb
chleba
chlebu
   4. В род. падеже ед. числа возможны два окончания:
   а) окончание -a принимают главным образом конкретные существительные, обозначающие отдельные предметы, а также существительные на -ík, -ák: sud — suda, zub — zuba, nos — nosa, obed — obeda, chvost — chvosta, motor — motora, budík — budíka, chodník — chodníka, padák — padáka;
   б) окончание -u в род. падеже ед. числа имеют в основном вещественные существительные, обозначающие неисчисляемые предметы (lak — laku, med — medu, ľan — ľanu, cukor — cukru), слова, выражающие абстрактные и отвлечённые понятия (spôsob — spôsobu, styk — styku, návrh — návrhu, obsah — obsahu, dôkaz — dôkazu, krik — kriku, vzduch — vzduchu), а также иноязычные слова (trombón — trombónu).

   П р и м е ч а н и е.    Более точного правила относительно употребления окончаний -a и -u в род. падеже ед. числа в словацком языке не существует. Поэтому, во избежание ошибок, рекомендуется в каждом случае проверять существительные мужского рода типа dub по словарям, которые, как правило, фиксируют эту форму.

Запомните:
   В названиях дней недели в род. падеже возможны оба окончания -a и -u:
pondelok — pondelka/pondelku
utorok — utorka/utorku
štvrtok — štvrtka/štvrtku
piatok — piatka/piatku
   Но названия месяцев имеют в род. падеже ед. числа только окончание -a:
január — januára
február — februára
marec — marca
apríl — apríla
máj — mája
jún — júna
júl — júla
august — augusta
september — septembra
október — októbra
november — novembra
december — decembra
   5. Если основа неодушевлённых существительных мужского рода оканчивается на заднеязычные g, k, h, ch, то такие существительные в предл. падеже ед. числа имеют окончание -u: styk — v styku, návrh — o návrhu, breh — na brehu, vzduch — vo vzduchu, oblok — pri obloku.
   6. Существительные, оканчивающиеся на -el, -er, -ér, -ál, -ár, -iar, ier, в предл. падеже ед. числа имеют окончание -i: hotel — v hoteli, likér — pri likéri, liter — v litri, kanál — v kanáli, žalár — v žalári, močiar — v močiari, papier — na papieri, kufor — v kufri.
   7. Существительные иноязычного происхождения, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -el, -er, -or, с беглыми гласными e и o, а также иноязычные и исконные слова на -ár, -iar, -ier имеют в им. падеже мн. числа окончание -e: meter — metre, bicykel — bicykle, kufor — kufre, kalendár — kalendáre, požiar — požiare, tanier — taniere.
   8. Имена существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед. числа на -m или на -us, а также слова с беглыми гласными в твор. падеже ед. числа, имеют окончание -ami: dom — domami, strom — stromami, nimbus — nimbami, stánok — stánkami, útulok — útulkami, ostatok — ostatkami. В некоторых случаях возможно использование как окончания -ami, так и -mi: zub — zubami/zubmi, orech — orechami/orechmi, most — mostami/mostmi.
   9. При склонении существительных иноязычного происхождения на -us, -os во всех падежах ед. и мн. числа, кроме им. и вин. падежа ед. числа, сочетания -us и -os отпадают, и падежные окончания присоединяются прямо к основе, без -us и -os:
N., A.
G.
D.
rytm-us
rytm-u
rytm-u
kozm-os
kozm-u
kozm-u
Запомните исключения:
epos — eposu, pátos — pátosu, cirkus — cirkusu, kaktus — kaktusu, vírus — vírusu, autobus — autobusa/autobusu.


Склонение имён прилагательных мужского рода твёрдой
разновидности типа pekný и притяжательных местоимений мужского
рода môj, tvoj, svoj

PádJednotné čísloMnožné číslo
N.

G.
D.
A.

L.
I.
   
 (o) 
môj      pekn-ý (byt, priateľ)

môj-ho pekn-ého
môj-mu pekn-ému
môj      pekn-ý (byt)
môj-ho pekn-ého (priateľa)
moj-om pekn-om
moj-ím pekn-ým
   
   moj-e   pekn-é (byty)
moj-i    pekn-í (priatelia)
moj-ich pekn-ých
moj-im pekn-ým
moj-e   pekn-é (byty)
moj-ich pekn-ých (priateľov)
moj-ich pekn-ých
moj-imi pekn-ými
   

   П р и м е ч а н и е.    1. Все конечные согласные основы прилагательных, в том числе и d, t, n, l, перед окончанием род. и дат. падежа ед. числа и им. и вин. падежа мн. числа произносятся твёрдо.
   2. Прилагательные мужского рода во всех падежах ед. и мн. числа, кроме предл. падежа ед. числа, имеют долгие окончания, если им предшествует краткий гласный основы. Окончание -om в предл. падеже ед. числа всегда краткое.
   3. Притяжательные местоимения мужского рода tvoj, svoj склоняются так же, как môj.
   4. Притяжательные местоимения môj, tvoj, svoj во всех падежах ед. и мн. числа, кроме твор. падежа ед. числа, имеют краткие окончания.
   5. Из притяжательных местоимений môj, tvoj, svoj долготу в корне ô имеет только местоимение môj и только в первых четырёх падежах ед. числа.

   1. По типу pekný склоняются прилагательные мужского рода, основа которых оканчивается на твёрдый согласный (d, t, n, l; b, p, v, f; m, r; s, z; k, g, h, ch): dobrý, široký, úradný, ľudový, veselý, mladý, bradatý, tupý, hrubý, plachý, nemý, bosý, tuhý.
   2. По закону ритмического сокращения все долгие окончания прилагательных в ед. и во мн. числе сокращаются, если им предшествует долгий гласный основы; сравните: starý, -ého, -ému, -ým; -í, -é, -ých, -ými; но: slávny, -eho, -emu, -ym; -i, -e, -ych, -ymi.
   3. Окончаиням -ého и -ému в род. и дат. падежах ед. числа прилагательных в русском языке соответствуют окончания -ого и -ому: vedľa vysokéeho duba — около высокого дуба; k novému domu — к новому дому.


Спряжение глаголов типа chytať в настоящем времени

OsobaJednotné čísloMnožné číslo
1.
2.
3.
   chyt-á-m
chyt-á-š
chyt-á
   
   chyt-á-me
chyt-á-te
chyt-aj-ú
   

   1. По типу chytať в словацком языке спягаются глаголы, имеющие в инфинитиве суффикс -a-, а в личных формах настоящего времени тематический гласный , которому в 3-м л. мн. числа соответствует вариант -aj- с последующим всегда долгим окончанием : čakať — čaká, čakajú; volať — volá, volajú; čítať — číta, čítajú; dúfať — dúfa, dúfajú.
   2. Если суффиксу -a- в форме инфинитива предшествуют согласные ď, ť, ň, ľ, j, c, dz, dž, č, š, ž, то в качестве тематического гласного у таких глаголов выступает не , а дифтонг -ia: klaňať sa — klania sa, klaňajú sa; vracať sa — vracia sa, vracajú sa; požičať — požičia, požičajú; vešať — vešia, vešajú. Глаголы večerať — ужинать, merať — измерять, stavať — строить также в спрягаемых формах имеют дифтонг -ia: večerať — večeria, večerajú; merať — meria, merajú; stavať — stavia, stavajú.
   3. По закону ритмического сокращения долгий тематический гласный ( или -ia) сокращается на -a, если ему предшествует долгий гласный основы; ср.: čakať — čaká, но: čítať — číta; požičať — požičia, но: znášať — znáša.
   4. Некоторые глаголы типа chýtať имеют вариантные формы среди глаголов типа česať: trestať — trestá/tresce; motať — motá/moce. (см. Урок 8)

   Запомните: У многократных глаголов на -va, спрягающихся по типу chytať, суффикс -va- во всех формах остаётся с кратким -a: dýchavať — dýchava, česávať — česáva.

   П р и м е ч а н и е    к    ф о р м а м    п р о ш е д ш е г о    в р е м е н и.    При образовании форм прошедшего времени от глаголов типа chytať в причастии прошедшего времени на -l сохраняется суффикс инфинитива: chytať — chytal som — я ловил; čítať — čítal som — я читалУПРАЖНЕНИЯ

[———]


ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

I

   Veľmi málo vieme o najstarších dejinách územia medzi Tatrami a Dunajom. Ani o pôvodnom obyvateľstve tejto vlasti veľa nevieme. Čo vieme, je skutočnosť, že na území medzi Tatrami a Dunajom sa rozličné etnické skupiny striedali, že sem prišli v piatom alebo šiestom storočí pred naším letopočtom Skýti. Prvé písomné správy z toho územia máme z mladšej doby železnej. Pochádzajú od starovekých slávnych autorov, ako bol Herodotos, Strabón, Tacitus. Dozvedáme sa z nich iba málo, sú to správy veľmi stručné. V poslednej štvrtine 4. storočia priviedol nápor hunských bojových družín do pohybu kmene v južnom Rusku a znamenal počiatok sťahovania národov. Aj príchod prapredkov — slovanských kmeňov — na toto územie spadá do týchto čias. Na konci štvertého storočia prišli prvé slovanské kmene pod Tatry, až v ôsmom storočí posledné. Je to obdobie rozkladu patriarchálno-rodového zriadenia, ale zároveň aj rozpadu praslovanskej jednoty.


СЛОВАРЬ

[———]

Запомните:

   С л о в а,    б л и з к и е    п о    з н а ч е н и ю    в    с л о в а ц к о м    я з ы к е
1. čas, časy
doba
obdobie
|
|
|
время čas letí; svojho času; za starých čias
od istej doby; ročné doby; ľadová doba
ročné obdobia; v tomto období
2. rozpad
rozklad
|
|
разложение rozpad atómu; rozpad tkaniva; rozpad kolonializmu
chemický rozklad; rozklad mŕtvoly; rozklad spoločnosti
3. starý
staroveký
|
|
древний starí Rimania
staroveké dejiny

   С л о в а ц к о - р у с с к и е    о м о н и м ы:

vlasť родина; власть moc, vláda
čas время; час hodina
správa известие; справа sprava


II

   Mala som päť rokov, keď otec odchádzal na vojnu.
   Bolo vtedy letné ráno. Dvere do kuchyne sme mali otvorené a dnu sa lialo raňajšie slnko. Zohrievalo príjemným teplom pestré handrové koberce. Na osvetlené a preteplené miesto som si poznášala všetky svoje hračky: handričkovú bábiku, čriepky z tanierov, ligotavé kamienky, kúsky dreva. Ukladala som si svoje poklady k maľovanej materinej truhlici. A tešila som sa slnečnému teplu ako mačiatko.
   Vtedy vyšiel z izby otec — nie tak ako inokedy, keď sa bral do roboty v robotníckych hábach a so železničiarskou kapsou v ruke.
   Niesol vojenský kufor.
   Podišiel k materi, ktorá práve umývala riad. Objal ju mocnými rukami, až sa mu v nich celkom strácala.

СЛОВАРЬ

[———]


Запомните:

   С л о в а,    б л и з к и е    п о    з н а ч е н и ю    в    с л о в а ц к о м    я з ы к е
odchádzať (do, na)
brať sa (do, na)
|
|
уходить odchádzať na vojnu
brať sa do roboty

   С л о в а ц к о - р у с с к и е    о м о н и м ы:

rok год; рок osud
izba комната; изба chalupa[ « оглавление | словарь » ]Rambler's Top100