[ « оглавление | словарь » ]


Урок 5

Согласные [dz] и [dž]

   Помимо [c] и [č] в современном словацком языке существуют аффрикаты [dz] и [dž].
   Артикуляция [dz] и [dž], как и других аффрикат, состоит из двух фаз: смычки и щели. Артикуляция сложных звуков [dz] и [dž] начинается с элемента [d], т.е. со смычки кончика языка с верхними зубами, которая дальее под напором воздушной струи переходит в щель, раскрываясь в [dz] в свистящий элемент [z], а в [dž] в шипящий элемент [ž]: priadza, schôdza, prechádzka; džavot, džbán, džez.
   Словацкие [dz] и [dž] — исторически мягкие согласные. По произношению в современном словацком языке [dz] и [dž] отличаются от мягких согласных более твёрдой реализацией.

Ритмический закон

   В современном словацком литературном языке существует правило, согласно которому два долгих слога не могут находиться рядом. Если при образовании определённых форм или слов возникает такая ситуация, что два долгих слога должны оказаться рядом, долгий гласный во втором слоге сокращается на краткий. Это правило о ритмическом сокращении называется   р и т м и ч е с к и м   з а к о н о м.
   В соответствии с ритмическим законом во втором слоге сокращаются:
   1) долгие гласные á, é, ú, í, ý на краткие a, e, u, i, y,;
   2) дифтонги ia, ie, ô, iu, на краткие a, e, o, u.
   Под воздействием ритмического закона после долгих корневых гласных в словацком языке сокращаются:
   1) долгие падежные окончания существительных
   а) в дат. и предл. падежах мн. числа существительных женского рода типа žena и ulica:
Д.ženám,rukám,knihám,но:dámam,triedam,hŕstkam
uliciam,košeliam,čašiam,но:spálňam,chvíľam,schôdzam
П.ženách,rukách,knihách,но:dámach,triedach,hŕstkach
uliciach,košeliach,čašiach,но:spálňach,chvíľach,schôdzach
   б) в им., дат, и предл. падежах мн. числа существительных среднего рода типа mesto
И.mestá,puzdrá,okná,но:diela,vlákna,krídla
Д.mestám,puzdrám,oknám,но:dielam,vláknam,krídlam
П.mestách,puzdrách,oknách,но:dielach,vláknachkrídlach
   2) долгие падежные окончания прилагательных, порядковых числительных и причастий, склоняющихся по типу прилагательных pekný и cudzí, например:
pekný,cudzí,druhý,но:biely,rýdzi,piaty,žijúci
pekného,cudziecho,druhého,но:bieleho,rýdzeho,piateho,žijúceho
pekných,cudzích,druhých,но:bielych,rýdzich,piatych,žijúcich
   У прилагательных, порядковых числительных и причастий, склоняющихся по типу прилагательных pekný и cudzí, подвергаются сокращению все долгие падежные окончания ед. и мн. числа.
   3) долгие окончания глаголов и глагольных форм:
čakám, -áš, -á, -áme, -áteно:čítam, -aš, -a, -ame, -ate
bohatnúť, bohatnú, bohatnúc,но:vládnuť, vládnu, vládnuc
plačú, plačúc,но:skáču, skáčuc
robím, -íš, -í, -íme, -íteно:kúpim, -iš, -i, -ime, -ite
česávať,но:lietavať
   4) долгие гласные в уменьшительных формах существительных: zrkadlo — zrkadielko, но: krídlo — krídelko.

Чередование гласных

   В словацком языке, так же как и в русском, широко представлено чередование гласных и согласных в пределах однойи той же морфемы. Чередование гласных и согласных имеет место при изменении граматических форм слова, а так же при словообразовании.
   Чередования гласных в словацком языке могут быть: 1) к о л и ч е с т в е н н ы м и, когда чередующиеся гласные в пределах одной морфемы различаются только долготой или краткостью одинаковых по качеству звуков [a] — [], [i] — [], [r] — []; 2) к а ч е с т в е н н о - к о л и ч е с т в е н н ы м и, когда чередование долгих и кратких гласных сопровождается и качественным изменением [ä] — [ia], [a] — [], [o] — []; 3) к а ч е с т в е н н ы м и, когда чередующиеся гласные являются разными по своему качеству [i] — [e], [ie] — [], [0] — [e].

   1. К о л и ч е с т в е н н ы е    ч е р е д о в а н и я

Краткий
звук
Долгий
звук
Примеры
a á krava — kráv, mráz — mrazu, pasiem — pásol
e é schéma — schematický
o ó prozaický — próza
u ú ruka — rúk, počuť — počúvať, hudiem — húsť
i í sila — síl, čitateľ — čítať
y ý ryba — rýb, pyšný — pýcha, vybrať — výber
l ĺ vlna — vĺn, žltý — žĺtok, plný — napĺňať
r ŕ zrno — zŕn, srdce — sŕdc, vrch — vŕšok

   2. К а ч е с т в е н н о - к о л и ч е с т в е н н ы е    ч е р е д о в а н и я

Краткий
звук
Долгий
звук
Примеры
ä, a ia päť — piaty, reťaz — retiazka, začať — začiatok
a ie podľahnúť — podliehať
a í ľahnúť si — líhať si
e ie žena — žien, mesto — miest, chleba — chlieb, nesiem — niesť
e ia smejem sa — smiať sa, lejem — liať
i ie hovoriť — hovorievať, chodiť — chodievať
o ô noha — nôh, osem — ôsmy, mohol — môcť
o á príchod — prichádzať, dovoz — dovážať
o ú kupovať — kupúvať

   3. К а ч е с т в е н н ы е    ч е р е д о в а н и я

Чередующиеся
гласные
Примеры
ie/e/o viezť — vezie — vozí, tiecť — tečie — tok
ie/á doniesť — donášať
i/e kvitnúť — kvet, visieť — vešať
i/o hniť — hnoj, napiť sa — nápoj
0/e brať — berie, prať — perie, sna — sen, pozrieť — pozerať
0/o orla — orol, čiapok — čiapka; pohla — pohol, stretla — stretol
0/ý potknúť sa — potkýnať sa, zohnúť — zohýnať
0/y zamknúť — zamykať
0/í vypnúť — vypínať
0/á vyhnať — vyháňať
0/ie matka — matiek, konca — koniec, zavrieť — zavierať
0/ô kvapka — kvapôk


Чередование согласных

Чередующиеся
согласные
ПримерыСоответствия
в русском языке
k/c/č vojak — vojaci — vojačik, tiekol — tiecť — tečie к/ч
h/ž/c mohol — môže — môcť, súdruh — súdružka г/ж
ch/š/s Čech — Češka — Česi, strach — strašiť х/ш
d/ď/dz tvrdý — tvŕdza, chodiť — chôdza д/ж/жд
dz/dž hádzať — hádže
t/ť/c svietiť — svieca, reptať — repcem т/ч
ď/ť/s vediem — viesť, pletiem — pliesť д/т/с
sť/st rásť — rastiem — rástol с/ст
sť/šť odpustiť — odpúšťať ст/щ
s/š poslať — pošlem, česať — češem с/ш
z/ž mazať — mažem, viazať — viažem з/ж
n/ň dohnať — doháňať н/н'
l/ľ kašlať — kašeľ л/л'
d/ď mladý — mlaď д/д'
t/ť svätý — svätiť т/т'


УПРАЖНЕНИЯ

[———]


СЛОВАРЬ

[———]

[ « оглавление | словарь » ]Rambler's Top100